KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA

(TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARI İÇİN)

Kişisel verilerin işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK””)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmekteyiz.

Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları için bu onayın verilmesi zorunludur. Lütfen aşağıdaki metni inceledikten sonra, uygun bulmanız halinde onay kutusunu işaretleyiniz. Onay kutusunun işaretlenmesi, metinde yer alan bütün hususları uygun bulduğunuz şeklinde anlaşılır ve bilgileriniz, yapılacak işlemlerle ilgili, aşağıdaki metinde yer alan şekilde ve yalnızca zorunlu olduğu ölçüde, diğer ilgililerle de paylaşılır. Esasında bu kurallara, yasal bir zorunluluk olmasa bile, tüm ülke vatandaşları için de eksiksiz olarak ve kesinlikle uyulur.

1. VERİ SORUMLUSU

Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla hareket etmektedir.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 • Kimlik Bilgileri (Ad, Soyad, Cinsiyet, D.Tarihi, TCKN, Fotoğraf, eşinizin adı, çocuklarınızın sayısı, medeni durumunuz, kan grubunuz ve askerlik durumunuz)
 • İletişim Bilgileri (Adres, Telefon, E-Posta)
 • Eğitim ve tecrübe, dil bilgilerine dair tüm detaylar
 • IP Adres Bilgileri
 • Devam eden bir davanız varsa buna ilişkin bilgiler
 • Sağlığınızla, varsa, bedensel veya zihinsel özrünüzle, varsa kullandığınız ilaçlarla, kullandıysanız uyuşturucu kullanımınızla, çalışmanıza az veya çok engel olabilecek sorunlarınızla ilgili bilgiler
 • Şirket Bilgileri (Unvan, Adres, telefon, e-posta)
 • Danışılan olay

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

 • Faaliyetleri Yürütülmesi / Denetimi: Tarafınızdan danışılan olay, konunun uzmanı olan kişi veya kurumlarla paylaşılmakta, alınan cevabi raporlar da aynı biçimde, Şirketimiz çalışanları tarafından eksik/hata değerlendirmesine tabi tutulabilmek amacıyla detaylı biçimde irdelenmektedir. Aynı şekilde personel temini faaliyetleriyle ilgili olarak, personelin, yukarıda detayları yer alan verileri, uygun işveren adaylarıyla ve zorunlu olduğu ölçüde üçüncü kişilerle paylaşılmakta ve işe yerleştirme sağlanmaya gayret edilmektedir.
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi: İşle ilgili gelişmeler sağlanması ve sonuçların duyurulması amacıyla, mümkün olabildiği kadar az veri ama mutlaka iletişim verileri, haberleşmeyi sağlayan üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır. Ancak bu verilerin paylaşıldığı muhataplar, bu verilerin gizliliği ile ilgili olarak veri naklinden önce bilgilendirilmekte ve KVKK'nın gereklerine riayetlerine dair uyarılmaktadırlar.

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE HUKUKİ SEBEPLER

İşlenmekte olan kişisel verileriniz, belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir:

 • Veri sahiplerinin danıştıkları hususlarla ilgili olarak uzmanlarından bilgi alınabilmesini temin için, konunun uzmanlarıyla paylaşma mecburiyeti,
 • İş arayanların işe yerleştirilebilmeleri amacıyla işverenin ihtiyaçlarının karşılandığının açıklanmasına yönelik olarak,
 • İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması.
 • Her şartta ilgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için veri İşlenmesinin Zorunlu Olması koşuluyla.

5. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

İşlenen kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında bahsi geçen meslek mensuplarına veya işveren adaylarına, mesleklerinin mahremiyeti kapsamında ve işverenler nezdinde irdelendikten sonra uygun bulunmamaları halinde imha edilmeleri koşuluyla, mümkün olabildiği kadar az miktarda aktarılmaktadır.

6. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Bilgilerinizin gizliliğinin korunmasına önem verilmektedir ve bu yönde idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Verilerinizin, özellikle siber saldırılara açık mecralarda çok kısa bir süre bulundurulması, verilerinizin kapalı sunucularımıza aktarılması ve internete kapalı bir şekilde saklanması hususu özenle planlanmıştır.

7. KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZA SÜRESİ

Kişisel veriler, danışılan soruların nihai olarak cevaplandırılmasını izleyen 6. ayın, iş başvurularının işe yerleştirme şeklinde sonuçlanmasını izleyen 3. yılın sonuna kadar hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek, sürelerin sona ermesiyle birlikte kalıcı olarak silinecektir.

8. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

9. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında ilgili taleplerinizi mutlaka yazılı olarak Schloss Schaumburg, 65558 Balduinstein adresine iletebilirsiniz.