Hakkımızda

Şirketimiz, insanların ihtiyaç duydukları bir takım işlerle ilgili olarak kime, nasıl güveneceklerini, o işi en iyi yapacak kişi veya kurumun hangisi olduğunu, yaptırmak istedikleri iş için en uygun fiyatın ne olduğunu, o işin hangi sözleşmelere dayalı olarak yapılırsa kendi lehlerine nihayete ereceğini vs. bilememelerine bir çözüm bulabilmek üzere faaliyettedir.

Mesela, Şirketimiz, problemin olduğu ülkeden farklı ülkede yaşayan kişilerin hukuki sorunlarının çözümü için hangi avukata müracaat edeceğini, o işi için hangi ücretin normal olduğu, ne yapılırsa daha hızlı ve lehine çözümleneceği vb. gibi konuları bilemediği, oysaki bunun çok önemli bir ihtiyaç olduğu varsayımından yola çıkarak, fevkalade önemli bir fonksiyon ifa etmektedir. Gerçekten, hukuki sorunu olan bir kişi, o sorunun uzmanı olan avukatın kim olduğunu bilememekte, iş disiplini, özeni, sadakati veya kişisel özelliklerini tahmin dahi edememekte, sorununu anlatırken hangi konulara ağırlık vereceği, ne şekilde ifade edeceği, hangi belgelere ihtiyaç duyacağı, hangi maliyetlere katlanacağı, ne kadar zamanda sonuçlanacağı, kendisinin kanunlar nezdinde haklı olup olmadığı gibi birçok bilinmezlik içinde kalmaktadır. Çünkü en başında, kanunların bu konuyla ilgili olarak nasıl düzenlemeler içerdiğini bilememekte, çok geniş ve çok detaylı olan yasal mevzuat arasında kendi çabalarıyla araştırma yaparak, bir sonuç da üretememektedir. Şirketimiz, bu konuyla ilgili, işte bu ihtiyacı karşılamak için faaliyet göstermektedir: Hukuki sorun ile ilgili uzman olan avukatları bilir, uygun ücret/maliyeti başvurana öncesinde bildirir, sorunun eksiksiz anlatılabilmesini sağlar; konuyla ilgili öğrenilmesi gereken hususların cevaplandırılmasını sağlar ve başvuranının konuyla ilgili detaylı bir rehbere ulaşmasını temin eder.

Bu çerçevede, Şirketimiz, Almanya’da faaliyet gösteren bir destek hizmetleri sunan organizasyon şirketidir: Avrupa’da yaşayanlara, Türkiye’deki danışma ihtiyaçları, Türkiye’de yaşayanlara da Avrupa’daki danışma ihtiyaçları ile ilgili olarak, yukarıdaki paragrafta anlatılan hizmeti sunar. Gerek Almanya’da Türkiye ile ilgili, gerekse Türkiye’de Avrupa ile ilgili sorularınızı doğrudan kendisi, kendi personeli aracılığıyla cevaplamaz. Sorularınızı alanlarına göre tasnif eder ve o konuyla ilgili uzmanlığını tespit ettiği meslek mensuplarına yönlendirir. Çünkü sorulması muhtemel sorular çok geniş bir yelpazededir ve Şirketimiz her alanda uzman istihdam etmeyi uygun bulmamaktadır. Ayrıca bazı alanlar kanunlarla, yalnızca o mesleği ifa etme yetkisini haiz meslek mensupları tarafından yürütülebilir. Mesela, Kanunlara göre hukuk soruları, yalnızca “avukatlar” tarafından cevaplandırılabilir. Dolayısıyla Şirketimizin fonksiyonu, soruların hukuki bakımdan önemli ayrıntıları atlanılmaksızın sorulması için ön hazırlığı yapmak, konularına göre uzmanlığa sahip meslek mensuplarını bilmek/bulmak ve eksiksiz bir raporun hazırlanmasını sağlamaktan ibarettir. Ya da Türkiye’de gayrımenkul satın almak isteyen birisinin, gayrımenkulü güvenilir biçimde satın alabilmesini sağlayacak meslek mensuplarını temin eder, alınacak gayrımenkulün bedelinin doğru bedel olup olmadığını araştırır/belirler, gayrımenkul ile ilgili hukuki sorunlar olup olmadığını tespit ettirir ve sonuçta, satın alımı isteyen yabancı ülke vatandaşının hiçbir sorun yaşanmadan, uygun maliyetlerle gayrımenkul alınması sürecini yönetir.

Bu yönetim süreci, sorulan sorunun, başvuran tarafından eksiksiz olarak sonuçlanmasına kadar devam eder. Mesela, Şirketimiz, hukuk alanında sorulan soruların ilgili hukuk büroları tarafından bir rapor olarak cevaplandırılmasını takip eder. Bu süreçte, başvurucunun, konuyla ilgili olarak sorduğu soruların dışında, konuyla ilgili olarak bilmesinde yarar bulunan diğer soruları da belirler ve onların da raporda yer almasını sağlar. Çünkü başvuranların çok büyük bir bölümünün hukukçu olmadıkları varsayıldığında, başvuranın, konusuyla ilgili sorularının da, sahip olmaları gereken belgelerin de eksiksiz olması mümkün olmayacaktır. Bu soruların/belgelerin eksiksiz olması için de bir uzmanlığa ihtiyaç vardır. Sorunun eksiksiz olabilmesi için bir sonraki etabın ne olduğunun ve nasıl cereyan edeceğinin bilinmesi, muhtemel seçeneklerin gözden geçirilebilmesi ve sürecin sonuna kadar izlemesi muhtemel evrelerin tahmin edilebilmesi gerekir. Bunların, konunun uzmanı olmayan başvuran tarafından bilinmesi mümkün olamayacağına göre, bu konularda uzmanlaşmış bir sistemin yardımı fevkalade değerli olacaktır. Bu yüzdendir ki, Şirketimiz konuyu uzman hukukçulara intikal ettirirken, başvuranın sorularıyla birlikte, başvuranın bilmesinde yarar olan sair soruları da sorar ve rapora bağlanmasını sağlar. Bu suretle, başvuranın elinde, sorununun çözümüne kadar olan süreçte merak ettiği ve ileride merak etmesi muhtemel bütün sorularının cevaplarını içerir bir rapor olacaktır.

Keza şirketimiz, konunun eksiksiz olarak anlaşılabilmesini temin için gereken denetimleri yapar, gerekli belgeleri tespit ile başvurana tamamlatır ve uzmanına eksiksiz biçimde ulaşmasını sağlar.

Tüm bunların ardından, Cevabi raporun, Şirket standartlarına uygun bir şekilde olmasını denetler, varsa eksikliklerini tamamlatır ve size verilen bilginin mükemmel olmasını sağlar. Bu rapor, başvuranın bir dava açması gerektiğinde, hem başvurana, hem de avukatına yol gösteren, eşsiz bir hazine olacaktır.

Hukuki danışma alanında yapılan başvurular, yukarıda açıklanan rapor ile sona erer.

Ancak, Şirketimiz, başvuranın daha ileri bir faaliyette bulunulmasının istenilmesi halinde, her bir talebi ayrı ayrı değerlendirerek, başvurana öneriler sunabilir. Mesela, hukuk alanındaki raporun incelenmesinin ardından, başvuranın bir dava açması gerekirse, bunun için de, davanın açılacağı yerde faaliyette bulunan ve konunun uzmanı olan bir avukatı tavsiye edebilir, ortalama ücretler ile ilgili bilgi verir ve başvuran isterse, yargılama sürecini takip edebilir ve gerekli aşamalarda başvuranı uyararak davasının bilinçli biçimde yürütülmesine katkı sağlayabilir. Bu faaliyet için başvuranın raporu almasının ardından ayrıca yeni bir müracaatta bulunması gerekmektedir.

Mesela Türkiye’de gayrımenkul almak isteyen bir kişi, istediği niteliklerde bir gayrımenkulü kendisi bulabilir ve ancak kendisine bildirilen fiyatın uygun olup olmadığını merak edebilir; yabancı bir ülkede alım işlemlerinin ne şekilde yürütüleceğini bilemeyebilir ve bunu öğrenmeye çalışabilir ve hatta bu alım işleminin yapılması sürecinde kendisinin yanında bir avukat bulundurulmasını isteyebilir… vb. Buna dair talebini, “soru” kutusuna yazması halinde Şirketimiz, bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde organize olacaktır.

Başka birisinin Pazar araştırması, bir diğerinin estetik cerrahi için iyi bir hastane ihtiyacı olabilir… Bütün bu ihtiyaçlarını, “soru” kutusuna yazmaları ve devamındaki işlemleri yapmaları yeterlidir.

Ücretlendirme

Sorularınızın cevaplarına çok uygun maliyetlerle ulaşırsınız. Çünkü uzmanlara tarafımızdan yapılan ödeme, çok sayıda danışma için yapılan anlaşma kapsamında olduğu için, çok uygun bir tutarda olmakta ve her bir kişinin, müstakilen ödeyeceği ücretlerden çok aşağıda kalmaktadır.

Ödeyeceğiniz ücretin içinde, sorunuzu cevaplayacak meslek mensuplarının, büroların ücretleriyle, sistemimizin bu organizasyonu yapmak üzere yaptığı cari giderlerin tamamı mevcuttur; anılan meslek mensuplarına ilave bir ücret ödemeniz gerekmez.

Bu kapsamda, mesela hukuki bir konuda danışan bir kişi, çok uygun bir ödeme yapmasının ardından, mükemmel, denetlenmiş ve eksiksiz olduğu tespit edilmiş bir rapora, dolayısıyla yazılı bir yol haritasına sahip olmanın yanında, davasının ne kadar zamanda sonuçlanacağı, bu dava için hangi miktarda vekalet ücreti ödenmesinin uygun olacağı, davasını nasıl doğru yöneteceği vb. konularının tamamında bilgi sahibi olacak, isterse bütün bu süreci şirketimizin rehberliğinde yürütebilecektir. Mesela, uygun ücreti öğrendiğinde talep edilmesi muhtemel daha yüksek ücret talebine karşı hazırlıklı olacaktır ve fazlasını ödemekten korunacaktır. Bu konforun, bütün alanlarda yaşanacağından eminiz.